Eğitimler

" Doğru veri için bilgi yeri Usveri "

Kimya

Kimya, maddenin yapısını , özelliklerini , birleşimini , etkileşimlerini , tepkimelerini , araştıran ve uygulayan bilim dalıdır. Kimya bilimi daha kapsamlı bir ifadeyle maddelerin özellikleriyle, sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal bileşiklerle, kimyasal tepkimelerle, maddenin halleriyle, moleküller arası ve moleküler kuvvetlerle, kimyasal bağlarla, tepkime kinetiğiyle, kimyasal dengenin prensipleriyle vb. konularla ilgilenir. Kimyanın en önemli dalları arasında analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya ve biyokimya sayılır.

Usveri eğitim kurumunda verilen eğitim öğrencilerin bilimsel düşünme ve çalışma becerilerini geliştirmek, bu amaçla bilimsel düşüncenin temelini oluşturan; araştırma, inceleme, deney yapma ve deney sonuçlarını yorumlama becerilerini onlara kazandırmak ve bu sayede onlarda değişimi sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu eğitim süreci yalnızca bilimsel gerçeklerin, kanunların, teorilerin aktarımını değil; bilimsel bilginin değerinin, geçerliliğinin ve sınırlarının değerlendirilmesini, bilginin nasıl üretildiğini anlamayı içermektedir. Bilginin zamanla nasıl değiştiğini sorgulayan, müreffeh bir toplumla bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kavrayan, bilimsel bir bakış açısıyla çevre farkındalığına ve duyarlılığına sahip, bilimi günlük hayatla ilişkilendiren, çağın şartlarına uygun ve evrensel değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

×